Tin cậy

MOGA VK

corwin312gmailcom
11.49MB
Tải về
Tải về 3k - 5k
Phiên bản 1.1 5 năm trước

Mô tả của MOGA VK

**Requires MOGA Pivot:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bda.pivot.mogapgp

** Android 2.3 or lower will crash currently due to the on screen keyboard.

This application is a virtual keyboard for PowerA MOGA™ Pocket and MOGA™ Pro controllers. This allows you to simulate keyboard presses with the MOGA controller. With this the MOGA controllers can be used with many applications and games that do not support it by default. You can create button mapping profiles and bind certain application to a profile. Profiles will automatically be selected based on which application you are using. This is particularly useful with applications like emulators.

No hassle connecting MOGA controllers, simply use MOGA Pivot to manage the connection then run MOGA VK.

FEATURES

==========

- Provides full functionality for the PowerA MOGA™ Pocket and MOGA™ Pro controllers.

- Use your MOGA controller with almost any keyboard supported application or game.

- Allows creation of profiles.

- Automatic profile detection based on current app.

- Default mapping included mimics Xperia Play on MOGA Controller.

- Fully customize Analogs to map to keyboard presses.

- Profiles are saved on sd card under 'Moga_VK/'

- MOGA IME includes Android 4.X LatinIME keyboard

PERMISSIONS

=========

- Read contacts and Dictionaries is for LatinIME on screen keyboard.

- Internet is for ads.

- Writing external storage is to save profiles.

EXAMPLE USAGE

==========

- Connect your MOGA controller using MOGA Pivot.

- Install SNESDroid http://play.google.com/store/apps/details?id=ca.halsafar.snesdroid

- Open MOGA VK.

- Enable MOGA IME.

- Select the Default profile from the profile drop down.

- Click the gear icon to modify the profile.

- Add SNESDroid application.

- Play SNESDroid using MOGA.

SUPPORT

==========

- <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://sandstormgames.ca/forums/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHfatblOdVhdtCioXjx_Bg3Vc3JwA&sa=D&usg=AFQjCNFf6oEhvF_DeYoSYSDJWtPFVGNGuQ" target="_blank">http://sandstormgames.ca/forums/</a>

SEE ALSO

==========

- SNESDroid, NESDroid, GENPlusDroid, GambatteDroid

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">** Cần Moga Pivot:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bda.pivot.mogapgp

** Android 2.3 hoặc thấp hơn hiện nay sẽ sụp đổ do bàn phím trên màn hình.

Ứng dụng này là một bàn phím ảo cho PowerA Moga ™ Pocket và Moga ™ Pro điều khiển. Điều này cho phép bạn để mô phỏng ép bàn phím với bộ điều khiển Moga. Với các bộ điều khiển Moga có thể được sử dụng với nhiều ứng dụng và trò chơi mà không hỗ trợ nó theo mặc định. Bạn có thể tạo lập bản đồ nút và liên kết ứng dụng nhất định đến một hồ sơ. Hồ sơ sẽ tự động được lựa chọn dựa trên ứng dụng mà bạn đang sử dụng. Điều này đặc biệt hữu ích với các ứng dụng như giả lập.

Không có rắc rối kết nối điều khiển Moga, chỉ cần sử dụng Moga Pivot để quản lý các kết nối sau đó chạy Moga VK.

Các tính năng chính

==========

- Cung cấp đầy đủ chức năng cho PowerA Moga ™ Pocket và Moga ™ Pro điều khiển.

- Sử dụng bộ điều khiển Moga của bạn với hầu hết các ứng dụng được hỗ trợ bàn phím hoặc trò chơi.

- Cho phép tạo ra các hồ sơ.

- Phát hiện hồ sơ tự động dựa trên ứng dụng hiện hành.

- Mặc định lập bản đồ bao gồm bắt chước Xperia Play trên Moga điều khiển.

- Hoàn toàn tùy chỉnh chất tương tự để lập bản đồ để ép bàn phím.

- Hồ sơ được lưu trên thẻ SD dưới 'Moga_VK /'

- Moga IME bao gồm Android 4.x LatinIME bàn phím

PHÉP

=========

- Tìm hiểu địa chỉ liên lạc và Từ điển là cho LatinIME trên bàn phím màn hình.

- Internet đối với quảng cáo.

- Viết lưu trữ bên ngoài là để lưu hồ sơ.

VÍ DỤ SỬ DỤNG

==========

- Kết nối điều khiển Moga của bạn sử dụng Moga Pivot.

- Cài đặt SNESDroid http://play.google.com/store/apps/details?id=ca.halsafar.snesdroid

- Mở Moga VK.

- Kích hoạt Moga IME.

- Chọn Cấu hình mặc định từ trình đơn thả xuống hồ sơ cá nhân.

- Nhấp vào biểu tượng dụng cụ để sửa đổi hồ sơ cá nhân.

- Thêm ứng dụng SNESDroid.

- Chơi SNESDroid sử dụng Moga.

HỖ TRỢ

==========

- Http://sandstormgames.ca/forums/

Xem thêm:

==========

- SNESDroid, NESDroid, GENPlusDroid, GambatteDroid</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho MOGA VK

5
2
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá MOGA VK

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên MOGA VK, hãy là người đầu tiên!

Cờ MOGA VK

Cờ trusted
Hoạt động tốt 2
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 5
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng corwin312gmailcom
Cửa hàng corwin312gmailcom 94 39.59k

Thông tin APK về MOGA VK

Phiên bản APK 1.1
Khả năng tương thích Android 2.2.x+ (Froyo)
Lập trình viên Halsafar


Tải về MOGA VK APK
Tải về